DBU pokalen AC Horsens
TORSDAG DEN 23. JULI KL. 18:00
Modstander: Randers FC/OB

Vedtægter

1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er: Fanklubben Den Gule Fare.
Adressen er:
Fanklubben Den Gule Fare
Langmarksvej 61
8700 Horsens
Klubben er beliggende i Horsens Kommune
§ 2. Klubbens formål
At støtte fodboldklubben AC Horsens og dens hold – samt skabe rammerne for et sammenhold og en række oplevelser blandt tilhængere af AC Horsens. '
At udbrede kendskabet til AC Horsens. Dette igennem arrangementer som f.eks. fodboldkampe, udebaneture, spillermøder, medlemsaftner og fester og arrangementer både for børn og voksne.
§ 3. Medlemmerne
Alle kan blive medlem af Fanklubben Den Gule Fare. Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i fanklubben, hvis den har bestemte grunde til at formode, at ansøgeren vil modarbejde klubbens formål.
§ 4. Medlemskort Medlemmerne modtager som kvittering for betalt kontingent et medlemskort. Kortet skal forevises på forlangende og giver adgang til fanklubben og dennes arrangementer.
§ 5. Klubbens drift og kontingent
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give kontingent nedsættelse til medlemmer indmeldt efter 1. februar. Kontingentet opkræves forud. Klubbens drift finansieres af medlemmernes kontingent samt evt. andre indtægter.
§ 6. Klubbens ledelse Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
§ 7. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i Horsens Kommune og indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på hjemmeside og via siden Den Gule Fare på facebook. Ordinær generalforsamling afholdes senest slut september. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Kun medlemmer der har været medlem i mindst tre måneder har stemmeret på generalforsamlingen.
§ 8. Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning og klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt.
§ 9. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Ændringer og tilføjelser kræver dog at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stemmeret kan kun udøves, såfremt man personligt møder op.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen begærer en sådan – eller når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det gennem personlige underskrifter. Begæringen skal afgives skriftligt og skal indeholde angivelse af dagsorden, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske på klubbens hjemmeside, via siden Den Gule Fare på facebook og via sms-service.
§ 11. Bestyrelsens sammensætning, opgaver og virke
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Uden for den egentlige bestyrelse vælges:
2 bestyrelsessuppleanter som indkaldes til bestyrelsesmøderne men har ikke stemmeret, men taleret samt hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide.
1 revisor, som efterser og reviderer regnskabet og 1 revisorsuppleant.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer samt de to revisorer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Suppleanter vælges for et år ad gangen. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, udløber mandatet ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Træder et medlem ud, træder suppleanten ind i resten af valgperioden.
Alle i bestyrelsen skal være fyldt 18 år og have stemmeret iht. §7.
Alle der vælges til bestyrelsen skal give tilladelse til at der kan indhentes en straffeattest, samt en børneattest.
På hver ordinær generalforsamling er bestyrelsen på valg som følger:
Ulige år: 3  medlemmer.
Lige år: 2 medlemmer.
Hvert år: 1 intern revisor, revisor suppleant og 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Udtaler et bestyrelsesmedlem sig til pressen eller tager kontakt til sponsorer uden formandens viden, skal bestyrelsesmedlemmet straks tage kontakt til formanden.
§ 12. Ved bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger skal der udarbejdes et referat, som for generalforsamlingens vedkommende underskrives af dirigenten og for bestyrelsesmødernes vedkommende af bestyrelsesmedlemmerne. 
Foreningens medlemmer skal løbende informeres om bestyrelsens beslutninger.
§ 13. Regnskab
Et bestyrelsesmedlem fører på bestyrelsens vegne et medlemskartotek.
Kassereren skal holde bogholderi og føre et regnskab, der til enhver tid udviser klubbens drift og økonomiske stilling på overskuelig måde.
Klubbens regnskabsår går fra 1/8 til 31/7. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling, resultat samt underskrift fra revisor, kasserer samt øvrige bestyrelse.
§ 14. Eksklusion og karantæne
Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere eller tildele karantæne til et medlem, som på en særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
§ 15. Diverse
Underafdelinger af Fanklubben Den Gule Fare er til enhver tid underlagt bestyrelsens beslutning. Medlemmer, som ønsker forslag behandlet på bestyrelsesmøder, indgiver disse skriftligt til bestyrelsesmedlemmerne.
§ 16. Tegningsret og hæftelse.
Hele bestyrelsen i enighed tegner klubben.
Klubben kan ikke fortage køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optage lån.
Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen og har ikke krav på nogen del af formuen eller udbytte af nogen art.
§ 17. Klubbens ophør
Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på hinanden to følgende og i det anliggende indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger. De skal holdes med mindst én måneds mellemrum. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens likvide midler AC Horsens’ ungdomshold.

Sammen om en god oplevelse

30.07.2020 - 31.12.2020

Nyt fra DFF

31.07.2020 - 31.12.2020

Danske Fodbold Fanklubber tager temperaturen på udebaneforholdene.

Se flere events

STØT "DEN GULE FARE" - DET GØR VI: